Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SMALT BRNO, spol. s r.o.

platné od 01.01.2018

1. Plnění prodávajícího

Prodávající SMALT BRNO, spol. s r.o., IČ: 60747170, sídlem Údolní 410/60, Veveří, 602 00 Brno, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 18914, kupujícímu prodává smaltované nebo plechové cedule nebo jiné zboží z potisknutého plechu (dále jen „zboží“).

2. Zhotovení zboží

Prodávající po obdržení objednávky a tiskových dat zašle kupujícímu e-mailem grafickou 3D simulaci včetně případných ploch, které budou prolisovány. Na vyžádání může prodávající kupujícímu zaslat neutrální nátisk na papír, tzv. kromalín. Tento vzorek se považuje za schválený, pokud kupující ve lhůtě sedmi dnů od doručení vzorku neuplatní písemnou námitku, doručenou ve lhůtě prodávajícímu. Kupující bere na vědomí, že konečný výrobek (zboží) je co do barevnosti závislý na výrobních podmínkách, na materiálu a na technologii tisku a může se od vzorku (předlohy) odlišovat v rozmezí nejvýše + nebo – 10%.

3. Písemná forma

Pokud se ze strany prodávajícího při uzavírání smlouvy účastní jeho pověřený zástupce, odlišný od statutárního zástupce prodávajícího, není tento zmocněn uzavírat ústně vedlejší ujednání a nesmí rušit tato písemná ustanovení. Zvláštní ujednání s takovým zástupcem prodávajícího jsou účinná pouze tehdy, když jsou písemně uvedena ve smlouvě. Veškerá ujednání, která jsou v rozporu s tímto ustanovením, jsou neúčinná. Není-li prokázáno jinak, má se za to, že za kupujícího vždy jedná a podepisuje oprávněná osoba.

4. Reklamace vad 

Právo na reklamaci vad se vztahuje jen na ty vady, za které odpovídá prodávající. Barevné odlišnosti v rozpětí nepřesahujícím + nebo – 10% se považují za dohodnuté, pokud kupující ve lhůtě sedmi dnů od doručení vzorku, náhledu nebo nátisku prodávajícím neuplatní písemnou námitku, doručenou ve lhůtě prodávajícímu. Reklamaci vad musí kupující provést písemně na adresu prodávajícího Údolní 410/60, Veveří, 602 00 Brno, případně emailem na smalt@smalt.cz. Až do doby doručení písemného oznámení vad prodávajícímu nelze uplatňovat žádné nároky z odpovědnosti za vady. Jestliže kupující uplatní oprávněnou reklamaci vad předmětu díla, je povinen prodávajícímu umožnit:

opravu nebo zhotovení náhradního zboží a jeho výměnu za zboží vadné na náklady prodávajícího, pokud je to v závislosti na povaze předmětu díla (zboží) možné, účelné a finančně rentabilní; při podstatném poručení smlouvy má také kupující právo na dodání chybějící věci, přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od smlouvy; při nepodstatném porušení smlouvy na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Prodávající je povinen odstranění vad provést v přiměřené dodatečné lhůtě.

Množství zboží je sjednáno podle ust. § 2098 občanského zákoníku s tím, že prodávající je oprávněn určit přesné množství zboží, které má být zhotoveno a předáno. Rozdíl mezi množstvím zboží určeným ve smlouvě a množstvím zboží skutečně zhotoveným a předaným může činit nejvýše + nebo – 10 % množství uvedeného ve smlouvě. Odchylky od množství dohodnutého ve smlouvě, které se pohybují v rámci tohoto rozpětí, se považují za řádné plnění v souladu se smlouvou. Kupující je povinen skutečně zhotovené množství zboží převzít a zaplatit, pokud splňuje podmínky uvedené ve smlouvě. Konečná celková cena díla se určuje podle skutečného množství dodaného zboží.

Abychom předešli sporům o původu našeho zboží, a dále z důvodu kogentních předpisů, zejména zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele a směrnice 85/374/EHS o odpovědnosti za vadné výrobky, je námi vyráběné zboží označováno základními údaji o výrobci. Pakliže si kupující výslovně přeje dodání zboží bez tohoto označení, je naše odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku vyloučena, neboť nelze jednoznačně určit, že se jedná o námi dodané zboží.

5. Dodací lhůta

Běžná dodací lhůta prodávajícího pro smaltované cedule činí 8 týdnů a pro plechové cedule 6 týdnů. Lhůta může být v jednotlivých případech zkrácena nebo prodloužena pouze na základě písemné dohody smluvních stran. Podmínkou pro zhotovení cedulí jsou bezchybné tiskové předlohy, obtahy, popř. jiné výrobní a grafické podklady, které prodávající použije k vytvoření grafické 3D simulace. Jakmile ji kupující prodávajícímu odsouhlasí, začíná běžet běžná dodací lhůta.

Dodací lhůta se považuje za splněnou, jestliže zboží v rámci této lhůty bude předáno kupujícímu nebo prvnímu dopravci, nebo pokud prodávající písemně oznámí kupujícímu připravenost zboží k předání nebo odeslání. Dílčí dodávky jsou přípustné. Dodací lhůta se prodlužuje bez zvláštní písemné dohody o přiměřenou dobu v případě, že nastaly okolnosti vylučující odpovědnost prodávajícího, tedy překážka, jež nastala nezávisle na vůli prodávajícího, která mu brání ve splnění jeho povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by prodávající tuto překážku nebo její následky odvrátil nebo překonal, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předpovídal (tzv. vyšší moc). Mezi takové překážky patří např. živelní pohromy, přírodní katastrofy nebo jednání lidí – stávka v subdodavatelském subjektu, občanské nepokoje, vojenské akce, teroristický útok, regulační a jiná opatření ze strany vlády, státních úřadů nebo institucí, embargo, blokády nebo jiná omezení dovozu a vývozu, námořní nehody nebo jiné události podobné těm, které jsou uvedeny výše.

6. Přechod nebezpečí škody na věci

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží kupujícím nebo prvním dopravcem, a to i v případě, když prodávající uskutečňuje dílčí dodávky nebo současně i jiná plnění, a to i v případě, že by prodávající nesl náklady za přepravu zboží. Dodané zboží je kupující povinen převzít, i když vykazuje drobné vady, které nebrání jeho užívání. Tím nejsou dotčena případná práva z vadného plnění.

7. Výhrada vlastnického práva

Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo na všechno zboží až do úplného zaplacení jeho ceny podle uzavřené smlouvy. Prodávající je oprávněn, v případě, že kupující jedná v rozporu se smlouvou, zejména při prodlení se zaplacením zboží, požadovat po jeho předchozím upozornění vrácení dodaného zboží. Kupující je povinen nezaplacené zboží vydat prodávajícímu nejpozději do 30-ti dnů ode dne doručení předmětného upozornění, přičemž v případě sporu o určení dne doručení takového upozornění se má za to, že toto bylo doručeno nejpozději 3. den od jeho odeslání. Pokud tak prokazatelně neučiní, je povinen zaplatit prodávajícímu, pro tento účel dohodnutou smluvní pokutu ve výši dvojnásobku ceny dodaného zboží, pokud se smluvní partneři písemně nedohodli jinak. Tuto smluvní pokutu prodávající podstatně sníží, případně zcela promine, jestliže kupující prokazatelně zprostředkuje prodávajícímu možnost uzavřít jinou kupní smlouvu na zboží prodávajícího s dalším kupujícím, zejména s konečným odběratelem původního kupujícího (zejména s objednateli reklamních kampaní ap.). Uplatnění výhrady vlastnického práva, převzetí nezaplaceného zboží prodávajícím a uplatnění zadržovacího práva na zboží ze strany prodávajícího se nepovažuje za odstoupení od smlouvy. Kupující nesmí zboží dát do zástavy, ani jej odevzdat pro účely zajištění nebo s ním obdobně nakládat. V případě zastavení, postižení výkonem rozhodnutí, či jiným omezením nakládat s předaným a nezaplaceným zbožím, musí kupující o takové události bez prodlení podat prodávajícímu prokazatelně písemnou zprávu.

8. Splatnost

Pokud není sjednáno něco jiného, prodávající vystavuje kupujícímu, do 15 dnů ode dne předání zboží kupujícímu nebo prvnímu dopravci, daňový doklad. Cena zboží je splatná do 30 dnů ode dne vystavení daňového dokladu kupujícímu, pokud není dohodnuto něco jiného. V případě prodlení se zaplacením sjednané ceny nebo její části (rozhodující je datum připsání peněz na účet prodávajícího) je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny zboží za každý den prodlení, prodávající je dále při prodlení kupujícího s jakoukoliv úhradou podle smlouvy, bez ohledu na jakákoliv další práva nebo prostředky dosažení nápravy, které má prodávající k dispozici, oprávněn odepřít své plnění dle smlouvy.

9. Místo plnění

Místem plnění je Brno, pokud není dohodnuto jinak.

10. Platné právo

Je ujednáno, že jako rozhodné je dohodnuto české právo. Mezi prodávajícím a kupujícím, který je podnikatelem a vztah s prodávajícím je v rámci jejich podnikatelské činnosti, se pro veškeré spory, které případně z tohoto smluvního vztahu vyplynou, jako místně příslušný soud sjednává Městský soud v Brně, pokud není dána výlučná příslušnost jiného soudu dle platných právních předpisů ČR. Pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů vzniklých ze smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem je kompetentní Česká obchodní inspekce, www.coi.cz (Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2).

11. Ochrana osobních údajů

Prodávající informuje kupujícího, že prodávající jako správce zpracovává v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.), resp. (s účinností od 25.05.2018) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) osobní údaje kupujícího (resp. v případě kupujícího právnické osoby osobní údaje fyzických osob, které jsou oprávněny za kupujícího ve věci kupní smlouvy s prodávajícím jednat), a to za účelem plnění povinností dle této smlouvy, v rozsahu a po dobu nezbytně nutnou k danému účelu, v souladu s právními předpisy. Kontaktní osobou prodávajícího jako správce osobních údajů je Pavlína Samcová. Poskytnutí osobních údajů kupujícím je předpokladem pro možnost plnění této smlouvy a právních předpisů prodávajícím a jejich poskytnutí je tak nezbytné. Kupující má právo požádat prodávajícího o bezplatný přístup k jeho osobním údajům, o jejich kopii, opravu/doplnění nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a dále má právo vznést námitku proti zpracování, profilování, jakož i může využít práva na přenositelnost údajů, dále má právo podat stížnost u dozorového orgánu (ÚOOÚ) a právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí příslušné kupní smlouvy.